ดร.อุบล เล่นวารี ประธานอำนวยการโครงการเพชรยอดมงกุฏ ร่วมปรึกษาโครงการประติมากรรมเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 3


  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการประชุมเรื่องการจัดประกวด "ประติมากรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 3" โดยมี ดร.อุบล เล่นวารี ประธานอำนวยการโครงการเพชรยอดมงกุฏ มูลนิธิร่มฉัตร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ดร.วาสนา เลิศศิลป์ รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และรองคณบดีทุกท่านร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดประติมากรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ (เจ้าฟ้า) กรุงเทพมหานคร
11. 2015