ประชุมบุคลากรสายสนัยสนุนวิชาการ (กจค.) ประจำเดือนกันยายน 2560
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนัยสนุนวิชาการ (กจค.) ปร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
 
งานศิลป์เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ
 
 
วิสัยทัศน์
 
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ด้วยคุณภาพและคุณธรรม
 
 
พันธกิจ
 
1.พัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม มีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระดับสูง
3. พัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนและสังคม
4. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
5. บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์แก่ชุมชนและสังคม
6. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
 
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมาตราฐานให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
2. เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะได้ทำงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรรมกรุงรัตนโกสินทร์
4. เพื่อส่งเสริมให้คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
5. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรรมแก่ชุมชนและสังคมในทุกรูปแบบ
 
 
เป้าหมาย
 
1. จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพเพื่อความเข้มแข็งของทรัพยากรบุคคลภายในคณะ ตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม
2. จัดระบบการเรียนการสอนและระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
3. ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ สร้างผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรรม ผลงานวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม และผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์
4. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การเป็นผู้นำทางชุมชนและสังคมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์
5. ให้ระบบคณะทำงานเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารคณะ และได้รับความยุติธรรมในการประเมินผลตอบแทน 
6. พัฒนา ปรับปรุงทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในองค์กร ให้เอื้ออำนวยต่อการทำงานอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความสุขอย่างแท้จริง
 
 
เอกลักษณ์
 
แหล่งเรียนรู้คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
 
อัตลักษณ์
 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ
 
 
Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 55664 times Last modified on วันอังคาร, 29 กันยายน 2558 07:30
Creampie