ประชุมบุคลากรสายสนัยสนุนวิชาการ (กจค.) ประจำเดือนกันยายน 2560
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนัยสนุนวิชาการ (กจค.) ปร

ประวัติความเป็นมา


 

   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีการพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 40 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
 
   ช่วงที่ 1 พ.ศ.2516-2542 ตั้งแต่เป็นภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา/สถาบันราชภัฏ (ชื่อสถาบันในขณะนั้น)
   ช่วงที่ 2 พ.ศ.2542-ปัจจุบัน ตั้งแต่เริ่มโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ จนถึงมีสถานภาพเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามกฎกระทรวงในปัจจุบัน 
 
ช่วงที่ 1 พ.ศ.2516-2542 เริ่มจากการพัฒนาเป็นภาควิชา ดังนี้
 
   ภาควิชานาฏศิลป์ในอดีตรวมเป็นภาควิชาเดียวกันกับภาควิชาดนตรีใช้ชื่อว่า ภาควิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จนกระทั่งปี พ.ศ.2516 ภาควิชานาฏศิลป์จึงได้รับอนุมัติจากกรมการฝึกหัดครูให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ ขึ้นเป็นแห่งแรกจากวิทยาลัยครูทั้งหมด 36 แห่ง ในขณะนั้น ปี พ.ศ.2519 ได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตโดยเปิดสอนวิชาเอกนาฏศิลป์ในระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี พ.ศ.2524 ได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลป์และการละครขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
 
   ภาควิชาดนตรี ในอดีตร่วมเป็นภาควิชาเดียวกันกับภาควิชานาฏศิลป์ ใช้ชื่อว่า ภาควิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ได้เปิดสอนรายวิชาสังคีตนิยมเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น (ป.กศ.ต้น) เรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ.2520 ได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นภาควิชาขึ้นเพื่อบริหารจัดการได้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชา ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้พัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) และในปี พ.ศ.2530 ภาควิชาดนตรีได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) วิชาเอกดนตรีศึกษาเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ภาควิชาศิลปะ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น (ป.กศ.ต้น) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) เพื่อผลิตครูศิลปะ จนในปีพ.ศ.2520 ได้เพิ่มวิชาเอกด้านภาพพิมพ์ขึ้นพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรสายการออกแบบตามความต้องการของวิชาชีพ และต่อมาในปี พ.ศ.2532 ภาควิชาศิลปะได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตขึ้นใหม่ ประกอบด้วยสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์
 
   แม้ว่าในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติรวมวิทยาลัยครูทั่วประเทศเป็น “สถาบันราชภัฏ” ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี และภาควิชานาฏศิลป์ (รวมสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร) ก็ยังคงสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรื่อยมา หากแต่ในปี พ.ศ.2542 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในจาก “ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” ได้แก่ โปรแกรมวิชาศิลปะ โปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ และโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร
 
ช่วงที่ 2 พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน
   รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน สมัยนั้นมีความคิดที่จะรวมความโดดเด่นทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร ที่มีอยู่ในรั้ว สวนสุนันทา และพัฒนาให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นำทางด้านศิลปกรรมศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศจึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2542 โดยแยกกลุ่มวิชาศิลปะทั้งหมดออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาได้แบ่งการบริหารทางวิชาการออกเป็น 3 โปรแกรมวิชาประกอบด้วยโปรแกรมวิชาศิลปะ โปรแกรมวิชาดนตรี และโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ (โดยรวมกับกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร) พร้อมทั้งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในตำแหน่งคณบดี
 
   ในปี พ.ศ.2543 รองศาสตราจารย์ผดุง ศิริรัตน์ (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วางแผนและนโยบายเพื่อการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ สุทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช กงกะนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารีย์ ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรใหม่ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 4 สาขาวิชาในเบื้องต้น คือ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบหัตถศิลป์ และสาขาวิชาจิตรกรรม โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ-สวนสุนันทาเปิดสอนในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยได้รับปริญญาบัตรทางด้านศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตขึ้นเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
   การจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดียิ่งโดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างดียิ่งจากอดีตอธิการบดีและรองอธิการบดี รวมทั้งบุคคลต่างๆ อีกหลายท่าน เช่น อธิการกลาย กระจายวงศ์ อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พานิชยกุล อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด รองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพล รองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เทือกทอง ฯลฯ จากการดำเนินการมาโดยตลอดนั้น วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้มีการประกาศจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อย
 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นคณะเดียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 41 แห่งทั่วประเทศ  ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
 
   ในปี พ.ศ. 2548 - 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
   ในปี พ.ศ. 2552 - 2556 (วาระที่ 1) รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
   ในปี พ.ศ. 2556 - 2560 (วาระที่ 2) รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
 
  ในด้านอาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 58 เป็นอาคารเรียนขนาด 5 ชั้นใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 130 ล้านบาท ซึ่งทำการก่อสร้างในสมัยอธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด และเสร็จสิ้นในสมัย รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ในปี พ.ศ. 2552 จึงมีอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่าติดกำแพงแดง ด้านถนนราชวิถี มีห้องมีโรงละคร หอศิลป์ รวมถึงห้องปฏิบัติทางวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการละคร ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครบ 75 ปี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.”และพระราชทานนาม “อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวิชาราลงกรณ” แก่อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 
 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการศึกษาและให้การบริการวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการละคร โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคมโดยมีหลักสูตรระดับ ปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้
 
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตร
 1.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
    - แขนงนาฏศิลป์ไทย
    - แขนงศิลปะการละคร
 1.2 สาขาวิชาจิตรกรรม
 1.3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 1.4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
 1.5 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
 1.6 สาขาวิชาวิชาดนตรี
    - แขนงวิชาการแสดงดนตรีไทย
    - แขนงวิชาการแสดงดนตรีสากล
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มี 1 หลักสูตร
 2.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 
 
Written by  ประวัติคณะศิลปกรรมศาสตร์
Rate this item
(1 Vote)
Read 128049 times Last modified on วันอังคาร, 29 กันยายน 2558 07:23
Creampie