ประชุมบุคลากรสายสนัยสนุนวิชาการ (กจค.) ประจำเดือนกันยายน 2560

ประชุมบุคลากรสายสนัยสนุนวิชาการ (กจค.) ประจำเดือนกันยายน 2560

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนัยสนุนวิชาการ (กจค.) ประจำเดือนกันยายน 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองคณบดีทั้ง 3 ท่าน อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมพร้อมหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี เพื่อรับฟังเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ และเรื่องอื่นๆเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาประจำเดือน รวมถึงการรายงานการดำเนินงานในฝ่ายต่างๆ ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
10. 2017
Creampie