ศิลปกรรมจัดอบรมเข้ม นัดหมายคณาจารย์ลุยทำ มคอ.7

ศิลปกรรมจัดอบรมเข้ม นัดหมายคณาจารย์ลุยทำ มคอ.7

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้กับบุคลากรสายวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และอาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้าจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ และ รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำวิธีในการทำมคอ.7 อย่างไรให้ถูกต้อง ตรงประเด็น และครบถ้วน ทั้งยังช่วยอธิบายให้คณาจารย์ทุกท่านมีความเข้าใจในรายละเอียดมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการจัดทำ จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งและจัดกลุ่มอาจารย์ตามสาขาวิชา เพื่อให้ร่วมกันจัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร มคอ.7 ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งคณาจารย์ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือสละเวลามาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าตลอดจนช่วงบ่ายโดยพร้อมเพรียงกัน  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
09. 2017