Workshop ดนตรีสากล ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการดนตรีกับ อินเดียนน่า

Workshop ดนตรีสากล ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการดนตรีกับ อินเดียนน่า

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ขจร ถ้ำทอง หัวหน้าสาขาวิชา จัดกิจกรรม Workshop ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการดนตรีระหว่างสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ อินเดียนน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับเกียรติจาก Dr. Brian T Kilp มาให้การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ French horn Workshop I ในภาคเช้า และการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ French horn Workshop II ในภาคบ่าย และยังมี คุณปฐมวัส ธรรมชาติ หรือคุณโน๊ต ในฐานะศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ อินเดียนน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มาเป็นผู้ดำเนินรายการและล่ามตลอดกิจกรรม และยังเป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Guitar Classic ให้กับน้องๆด้วยเช่นกัน ในการนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน เข้าร่วมชมการ Workshop ในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะจัดให้กับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีแล้ว ยังได้ให้น้องๆที่ผ่านการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเรียบร้อย ที่กำลังจะเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 อย่างเป็นทางการของสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นี้ได้รับความรู้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ามาศึกษาจริง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับรุ่นพี่ออีกด้วย จัดขึ้น ณ ห้อง 58508 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
09. 2017