ถึงเกณฑ์ต้องเป็นทหาร สามารถผ่อนผันได้แล้ว วันนี้ถึง 15 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร....

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จึงขอให้นักศึกษา ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็น
ทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้ติดต่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ด้วยตนเอง
ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น ๓ หรือศูนย์การศึกษาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


เอกสารที่จะต้องนำมาติดต่อขอผ่อนผันฯ มีดังนี้

๑. สำเนาหมายเรียก (สด.๓๕) จำนวน ๒ ฉบับ
(ให้ติดต่อรับได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหารในปี พ.ศ. นั้น)

๒. สำเนาใบสำคัญทหาร (สด.๙) จำนวน ๒ ฉบับ

๓. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ

๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ

๕. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ

๖. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ

๗. สำเนา สด.๑๐ ในกรณีย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ

๘. สำเนา สด.๔๓ ในกรณีที่เคยผ่อนผันฯ แต่ได้ย้ายสถานศึกษามา จำนวน ๒ ฉบับ

๙. แบบฟอร์มคำขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร จำนวน ๑ ฉบับ
ผ่านการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

       อนึ่งหากภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด นักศึกษาไม่มาติดต่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการ
เป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่ดำเนินการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
คลิก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

คลิก ขั้นตอนการผ่อนผันทหาร

คลิก แบบฟอร์มคำขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

09. 2017