พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

04. 2017