พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

09. 2017