พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

05. 2017