พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

07. 2017