คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายในหัวข้อ "หลักเกณฑ์และแนวทางในการให้ทุนวิจัย และงานสร้างสรรค์"

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายในหัวข้อ "หลักเกณฑ์และแนวทางในการให้ทุนวิจัย และงานสร้างสรรค์"

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายในหัวข้อ "หลักเกณฑ์และแนวทางในการให้ทุนวิจัย และงานสร้างสรรค์" โดยวิทยากร ๒ ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลับพลึง คงชนะ อาจารย์กิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สาร อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น ๑ คณะศิลปกรรมศาสตร์
09. 2017