บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ


ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
หัวข้อในการพัฒนาศักยภาพ
วัน เดือน ปี
                           
1 นางรวินันท์ พระยาน้อย เข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบ Speexx สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย  10 ต.ค. 57 
    การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ประจำปี 2558 20-21 ก.ค. 58
    การทำโครการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชานาญการพิเศษ  31 ส.ค. - 2 ก.ย. 58
       
2 นายศักรินทร์ สาระรักษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   7 พ.ย. 57 
    อบรมหลักสูตร "การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย" 15 ม.ค.58
       
3 นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงธนู โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 ม.ค. 58
    โครงการอบรมพัฒนาตนเอง เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (TQR) 5-6 ก.พ. 58
    การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ปีการศึกษา 2557 17 ก.พ. 58
    อบรมเรื่อง การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) 27 เม.ย. 58
    อบรมเรื่อง เสริมสร้างพลัง KM SSRU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 30 เม.ย. 58
    อบรมเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย มี.ค. - พ.ค. 58
    อบรมเรื่อง รหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (DOI) 6 ก.ค. 58
       
4 นางสาวปาริฉัตร์ จันทร์นวล อบรมการใช้งานระบบ E-office ให้กับบุคลากร  11 ธ.ค. 57
    การอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 26 มิ.ย. 58
       
5 นายวรวิทย์ คุ้มวงศ์ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้  6 ก.พ. 58 
    อบรมเรื่อง การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) 16 เม.ย. 58
    อบรมเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย มี.ค. - พ.ค. 58
    คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำวารสารวิชาการ 29 ก.ค. 58
       
6 นางสาววราภรณ์ ไชยพร โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  1 ธ.ค. 57 
    อบรมเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย มี.ค. - พ.ค. 58
    อบรมเรื่อง การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) 27 เม.ย. 58
    อบรมทรัพยากรสารสนเทศ (DOI) 6 ก.ค. 58
    คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำวารสารวิชาการ 29 ก.ค. 58
    อบรมเชิงปฏิบัติการ Thai Journal Online System  29 ก.ค. 58
       
7 นายกิตติพงศ์ อิสรานุเทพ การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน  24 - 26 พ.ย. 57 
       
8 นางสาวอรกานต์จิตต์ สุขอิ่มเจริญ       อบรมเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย  มี.ค. - พ.ค. 58 
       
9 นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ การอบรมหลักสูตร PMQA 20 - 22 ก.ค. 58
       
10 นางสาวพัณณ์ชิตา ธนาพงศ์ศิรภัส โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มารยาทงามตามวิถีชาววัง  21 - 22 มี.ค. 58 
       
11 นายอนันต์ พุกพูล อบรมเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย  มี.ค. - พ.ค. 58  
       
12 นายพิทยาธร บุญวรรณ์ โครงการสัมมนายก(ร่าง) แผนแม่บทการประชาสัมพันธ์ เพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ 6 - 8 พ.ย. 57
    การอบรมหลักสูตรประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ 6 มี.ค. 58
    ศึกษาดูงานเรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์  8 มิ.ย. 58
       
13 นางสาวจิรัตน์สิริ จันทร์เพ็ญ อบรมการใช้งานระบบ E-office ให้กับบุคลากร  11 ธ.ค. 57
    การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย 15 ม.ค. 58
    การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (R2R) 26 - 28 ส.ค. 58
       
14 นางสาวณิชาภัทร เป้าคำศรี อบรมการใช้งานระบบ E-office ให้กับบุคลากร   11 ธ.ค. 57 
    ศึกษาดูงาน โครงการการจัดการความรู้ เรื่องแนวทางการสร้าง - รับ -ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณ 10 มิ.ย. 58
       
15 นางสาวนพัทธนันท์ กฤษณะกาฬ การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อเผยแพร่  5 - 6 ก.พ. 58
    ระบบลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)  27 เม.ย. 58
       
16 นายชลัช โชติจันทร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการถ่ายภาพ 22 ส.ค. 58 
       
17 นางสาวปัทมา แสงทอง อบรมการใช้งานระบบ E-office ให้กับบุคลากร   11 ธ.ค. 57 
    โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มารยาทงามตามวิถีชาววัง 21 - 22 มี.ค. 58
       
18 นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์ ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์  17 - 19 มิ.ย. 58 
    อบรมการปฏิบัติงานห้องสมุด 22 - 26 มิ.ย. 58
    อบรมการใช้งานระบบ E-office ให้กับบุคลากร  3 ก.ค. 58
       
Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 1321 times Last modified on วันจันทร์, 19 ตุลาคม 2558 03:48
10. 2017
Creampie